FUNiX Documentation
Search…
⌃K

Welcome!

Chào mừng học viên tới hướng dẫn học tập online tại FUNiX.Học viên có thể xem các nội dung theo 2 hình thức:

Hình thức video :

Phần 1: Hướng dẫn nhập học
 1. 1.
  Hướng dẫn đăng nhập email và tài khoản học tập: Link video (2 phút)
 2. 2.
  Hướng dẫn truy cập nội dung học tập: Link video (7 phút)
 3. 3.
  Hướng dẫn đăng nhập Udemy: Link video (2 phút)
 4. 4.
  Hướng dẫn đăng nhập Coursera: Link video (2 phút)
Phần 2: Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ hỗ trợ học tập:
 1. 1.
  Hỏi đáp 1-1 qua chat với Mentor trên hệ thống tổng đài Ask Mentor Link video (2 phút)
 2. 2.
  Đặt câu hỏi trên Cộng đồng học viên (trên Discord) Link video (1phút)
 3. 3.
  Tìm kiếm thông tin đã được trao đổi trên cộng đồng học viên: Link video (1 phút)
 4. 4.
  Hỏi Bot AI công khai trên cộng đồng sinh viên (dịch vụ ChatGPT do Funix trả phí): Link video (2 phút)
 5. 5.
  Hỏi Bot AI riêng tư 1-1 với Bot (dịch vụ ChatGPT do Funix trả phí): Link video (2 phút)
Phần 3: Các hướng dẫn khác:
 1. 1.
  Hướng dẫn nộp bài Assignment: Link video (2 phút)
 2. 2.
  Hướng dẫn đăng ký lịch review assignment: Link video (3 phút)
 3. 3.
  Hướng dẫn đăng ký thi: Link video (3 phút)
 4. 4.
  Hướng dẫn báo lỗi học liệu: Link video (6 phút)

Hình thức đọc tài liệu:

7 Q&A