1.3. Course – Bố cục nội dung 1 phần học

Tiếp sau phần mở đầu, học viên sẽ thấy phần các bài học chính trong môn học. Cấu trúc phần học:

  • Tên phần học

  • Giới thiệu phần

  • Các bài học

  • Tổng kết phần học

Last updated