1.2.3. Giới thiệu môn học

Tại mục giới thiệu môn học bao gồm:

  • Thông điệp chào mừng: chào mừng tới với môn học và lý do môn học được xây dựng, giới thiệu sơ lược về môn học

  • Thông tin cơ bản: Tên khoá, số tín chỉ, mục tiêu môn, thời gian ước tính học khoá

  • Chuẩn đầu ra: Mục này hỗ trợ sinh viên nắm bắt được các kiến thức/ kỹ năng sau khi hoàn thành môn học. Học viên nên dựa theo bảng chuẩn đầu ra để có sườn bài ôn tập tốt nhất trước kỳ thi cũng như ôn tập trước khi phỏng vấn.

Last updated