3.1.1. Hannah là ai?

Hannah là người phụ trách, trợ lý hỗ trợ học tập cho học viên trong suốt quá trình học tập tại FUNiX. Sau khi nhập học mỗi học viên sẽ được giao cho từng Hannah phụ trách riêng để hỗ trợ về các vấn đề trong quá trình học tập. Hannah tương tác với học viên từ xa, thông qua các phương tiện online như: điện thoại, messenger, chat, email, discord.

Last updated