1.4.4. Quiz

  • Quiz là bộ câu hỏi trắc nghiệm tại cuối mỗi bài học. Học viên cần làm đúng hết 100% các câu trắc nghiệm tại phần này.

Hiện tại, có 4 loại Quiz

  • Loại 1: Câu hỏi có 1 đáp án đúng (có ký hiệu để sinh viên nhận diện được)

  • Loại 2: Câu hỏi có nhiều đáp án đúng (có ký hiệu để sinh viên nhận diện được)

  • Loại 3: Câu hỏi dạng điền đáp án bằng số

  • Loại 4: Câu hỏi dạng điền đáp án bằng chữ

Đạt 100% điểm tất cả các bài quiz là một trong những điều kiện cần để đi thi các môn học

  • Số lần làm bài quiz không giới hạn. Cuối bài quiz có nút Submit để người học gửi kết quả làm quiz và kiểm tra đáp án

  • Học viên làm sai quiz chờ trong 10 phút để có thể làm lại và submit các câu quiz đã sai

  • Học viên vào mục Progress để kiểm tra tiến độ bài Quiz của mình trong quá trình học

Last updated