1.2.4. Hình thức đánh giá

Tại mục hình thức đánh giá, học viên sẽ hiểu được phần trăm điểm thành phần của môn học, cách tính điểm tại FUNiX, điều kiện qua môn .

Last updated