1.5.1. Lab

Lab thường được xếp tại hai vị trí:

  • Ở trong từng tab học

  • Ở ngoài phần trang chính

Hướng dẫn các vấn đề liên quan tới Lab: lưu labs sau làm, review labs, cách đăng ký,.. được đề cập tại bài 6 các hoạt động khảo thí và đánh giá kết quả học tập.

Last updated