1.2.2. Course - Phần Mở đầu

Học viên nhấn vào chữ “Course” tại thanh menu, giao diện trang Course sẽ hiện ra. Phần đầu tiên học viên cần quan tầm là phần mở đầu bao gồm

  • Giới thiệu môn học

  • Hình thức đánh giá

  • Chuẩn bị học tập

Last updated