1.4.1. Giới thiệu bài học

  • Mục tiêu bài học.

  • Thời gian học hết 1 bài học.

  • Hệ thống lab có gắn trong bài.

Last updated