1.1. Đăng nhập vào tài khoản courses.funix.edu.vn

  • Bước 1: Học viên truy cập trang sau course.funix.edu.vn

  • Bước 2 Học viên nhập vào nút sign in để đăng nhập hệ thống.

Màn hình sau khi ấn sign in:

  • Bước 3: Học viên có thể chọn 2 cách đăng nhập vào tài khoản

Cách 1: Điền thông tin gồm email và pass đã được FUNiX cung cấp trong Email nhập học đào tạo gửi.

  • Ấn Sign in để bắt đầu học ở trang Course. Lưu ý: Học viên lưu lại email và pass giúp đăng nhập các lần sau nhanh chóng hơn.

Cách 2: Học viên chọn sign in with google

  • Học viên liên kết với tài khoản Gmail đã được FUNiX cấp trong email nhập học ( xem lại email tại bước 3/ cách 1)

  • Trang chủ sau khi học viên đăng nhập thành công.

Last updated