5.1 Feedback/báo lỗi qua trang courses

Ở hệ thống học tập Course, học viên sẽ luôn nhìn thấy phần báo lỗi, gửi feedback về nhà trường.

Trong phần báo lỗi sẽ bao gồm:

Lỗi kỹ thuật

Lỗi nội dung

Lỗi quiz

Lỗi ask Mentors

Last updated