1.5.2. Progress Test

Progress Test: bài kiểm tra trắc nghiệm có tính thời gian (trung bình khoảng 60 phút). Vị trí phần progress Test nằm tại trang Course chính.

Last updated