1.2.1. Trang home

Home: trang đầu tiên học viên thấy sau khi học viên chọn môn học ở phần trang chủ. Trang home sẽ cập nhật các thông tin thay đổi/cập nhật liên quan đến môn học.

Last updated