1.5.3. Asignment

Assignment: các bài tập lớn, thường được đặt tại vị trí dưới mục tổng kết phần. Cấu trúc bài assignment gồm:

  • Tổng quan Assignment

  • Đề bài chi tiết

  • Thang đánh giá

Lưu ý: Chi tiết hướng dẫn nộp bài, review, chấm điểm assignment học viên xem kỹ hơn tại bài 6: khảo thí và đánh giá kết quả học tập.

Last updated