6.2.1. Bài tập thực hành (Lab)

Dạng bài tập mà học viên phải làm trên một môi trường thực hành của FUNiX hoặc do FUNiX quy định, bao gồm một hay nhiều bài thực hành nhỏ. Sau khi hoàn thành bài tập này theo quy định ở môn học, học viên sẽ được kết nối với mentor để tiến hành review và cho điểm.

Last updated