2.2. Các nguồn MOOCs và tài liệu mở khác

Bên cạnh udemy business, FUNiX có sử dsụng các tài liệu/ MOOC khác

  • MOOCs ( (Massive Open Online Courses -Khóa học trực tuyến đa phương tiện mở), là những khóa học trực tuyến được lập ra để cung cấp nguồn học tập mở cho bất kỳ ai có thể có truy cập đến. Những khóa học này thường được ghi lại trên internet, cung cấp tài liệu và giảng dạy bằng các video, hội thảo trực tuyến, tài liệu và bài tập.

Một nguồn MOOC hiện tại đang sử dụng, chọn lọc đưa vào bài học tại FUNiX:

Còn rất nhiều các kênh MOOCs khác FUNiX chọn lọc để gửi vào tài liệu đọc: Udacity, Khan Academy, Cognitive Class… Các bạn nên ghé qua trải nghiệm.

Last updated