1.4.2. Nội dung bài học

Tab nội dung - trường hợp phần nội dung bài học nhiều hơn một tab thì có số thứ tự từng tab nội dung cho học viên theo dõi một tab gồm:

  • Video: học viên nhấn vào link để chuyển sang trang xem video. Sau khi xem xong video, học viên quay lại trang course để học các phần tiếp theo.

  • Bài đọc: học viên xem các bài đọc bằng cách nhấn vào chữ xanh. Sau khi ấn học viên sẽ được thấy bài đọc giúp có thêm kiến thức. Đa số các tài liệu đọc đều được FUNiX dịch sang tiếng việt ( trừ bài đọc thêm)

  • Nội dung phần dẫn dắt: phần do DL môn học viết trước mỗi video bài học nhằm hỗ trợ học viên nắm trước kiến thức và dễ hiểu hơn khi xem video bài giảng.

  • Các bài lab ở dưới (nếu có).Sau khi hoàn thành bài lab, học viên quay lại trang Course để tiếp tục học tập

  • Exercise

Chức năng của nút Next để chuyển sang các tab nội dung bài học tiếp theo.

Last updated