6.1. Cấu trúc và hình thức đánh giá

Quan điểm đánh giá của FUNiX là đánh giá trong suốt quá trình và đặt trọng tâm lên sản phẩm thông qua các bài tập assignment. Một môn học được đánh giá dựa trên 2 đầu điểm chính với trọng số cụ thể như sau:

Điểm kiểm tra quá trình (60%):

  1. Làm bài Lab (25% tổng điểm): Sinh viên hoàn thành các bài lab và đăng ký vấn đáp

  2. Làm các bài Assignment (35% tổng điểm): Sinh viên hoàn thành các bài assignment

Điểm thi cuối môn (40%): Thi theo hình thức thi vấn đáp với các chuyên gia, tổ chức trực tiếp hoặc qua Skype hoặc trực tuyến (online) qua zoom. Khảo thí sẽ tạo phòng zoom cho buổi thi gồm có 1-2 Mentor và học viên. Đến giờ thi Mentor hỏi theo phiếu chấm thi. Đây là hình thức vừa giống chấm thi, vừa giống phỏng vấn online. Mục đích là để sinh viên quen dần và vững vàng hơn sau mỗi buổi thi.

Cấu trúc đánh giá có thể thay đổi tùy theo từng môn học và được quy định cụ thể trong mục Chuẩn đầu ra chi tiết tại từng môn học.

  • Học viên cần đặc biệt chú ý đến thông tin về Điều kiện môn cần đạt trong phần Hình thức đánh giá để đảm bảo hoàn thành các điều kiện trước khi đăng ký thi và hoàn tất môn học.

  • Điều kiện để người học hoàn thành môn học là: Học viên cần hoàn thành hai điều kiện sau đồng thời:

- Điểm thi vấn đáp cuối môn >=4 (thang điểm 10)

- Điểm tổng kết môn >=5 (thang điểm 10)

  • Điều kiện để người học tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ

- Học viên cần qua đủ số môn của chứng chỉ trong thời gian quy định.

Last updated