1. Hướng dẫn học tập trên hệ thống courses.funix.edu.vn

Course.funix.edu.vn là hệ thống học tập online được FUNiX thiết kế dành cho học viên tham gia học tập online tại FUNiX. Tất cả các thông tin, tài liệu, hỏi đáp, Feedback của học viên cần đều được FUNiX tích hợp tại hệ thống học này. Trang học bao gồm các phần:

  • Các môn học được mở sẵn theo chương trình học viên đăng ký

  • Bảng điểm học viên tra cứu

  • Video, dẫn dắt bài học, bài tập của từng môn học

  • Các link đăng ký kiểm tra bài tập, thi cuối môn

  • Phần hỏi đáp với mentor ngay trong quá trình học tập

  • Feedback nhà trường những điều góp ý.

Last updated