1.2.5. Chuẩn bị học tập

Trong mục chuẩn bị học tập gồm:

  • Chuẩn bị công cụ học tập: bao gồm các tài khoản cần dùng trong khoá, yêu cầu về máy tính các phần mềm cần cài đặt trước khi bắt đầu. Học viên đọc kỹ tab nội dung để có sự chuẩn bị tốt nhất.

  • Giới thiệu nguồn tài liệu: mục này liệt kê các nguồn MOOCs và trag tài liệu môn học sẽ dùng ( học viên tìm hiểu kỹ hơn về MOOCs/tài liệu tại bài 2).

Last updated